Algemene Voorwaarden & Privacy Statement

Deze voorwaarden dient u nauwkeurig door te lezen voordat u gebruik gaat maken van Erotentie.com, op welke manier dan ook. Indien u gebruik maakt vanErotentie.com, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Definities

Erotentie.com
Alle pagina’s die deel uit maken van de website http://www.Erotentie.com.
Advertentie
Het aanbieden van een product of dienst en/of het vragen naar een product of dienst op Erotentie.com.
Adverteerder
De particulier of bedrijf die een of meerdere advertenties heeft geplaatst op Erotentie.com.
Gebruiker
Ieder persoon die, op wat voor manier dan ook, gebruik maakt van Erotentie.com. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het zoeken naar en bekijken van advertenties, het reageren op advertenties en/of het bieden op advertenties.
Schade
Alle vormen van schade, zowel direct als indirect.

Registratie

Het plaatsen van advertenties op Erotentie.com is gelijk mogelijk, de adverteerder registreert op Erotentie.com gelijk met/bij het plaatsen van de eerste advertentie.
Aan het registreren op Erotentie.com zijn geen kosten verbonden deze zijn verwerkt in de advertentie kosten.
De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat, ten tijde van het registreren, alle gegevens volledig en naar waarheid worden ingevuld.
Erotentie.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het door de adverteerder ter beschikking stellen van zijn gegevens aan derden.
De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat ook na registratie de gegevens actueel blijven, indien nodig dient de adverteerder de advertentie te wijzigen.
Erotentie.com is niet verantwoordelijk voor het ontbreken en/of onjuist zijn van gegevens verstrekt door de adverteerder.
Gegevens die verstrekt zijn door de adverteerder kunnen door Erotentie.com aan derden ter beschikking worden gesteld, zonder voorafgaande toestemming van de adverteerder.

Adverteren

Het mogelijk om  een advertentie te plaatsen op Erotentie.com.
De adverteerder draagt zelf zorg voor de inhoud van de advertentie. Erotentie.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot deze inhoud.
Het is niet toegestaan een advertentie meerdere malen te plaatsen, ook niet in verschillende categorieën en/of groepen. Hieronder valt ook het plaatsen van advertenties met soortgelijke kenmerken en/of eigenschappen.
Het is verboden advertenties te plaatsen die, naar strekking en/of inhoud, in strijd met de wet en/of openbare orde en goede zeden zijn.
Het is verboden advertenties te plaatsen waarin rechten van derden worden geschonden en/of inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendommen van derden.
Tevens zijn advertenties die voldoen aan een van onderstaande voorwaarden niet toegestaan.
Advertenties met enkel een verwijzing naar een andere website
Advertenties met kettingbrief en/of piramide-constructies.
Het is niet toegestaan om ivoor of producten van ivoor aan te bieden, tenzij deze zijn gemaakt voor 1 juni 1947 (deze worden als antiek beschouwd). De verkoper dient in dat geval expliciet in de advertentie te vermelden dat het een product van voor 1947 betreft dan wel in het bezit te zijn van de relevante CITES certificaten. Onbewerkt ivoor (zoals glad ivoren slagtanden en hoorn van een neushoorn) is geheel niet toegestaan.
Het is een adverteerder ten alle tijden toegestaan zijn advertentie te wijzigen en/of te verwijderen tegen de hier voor (op dat moment) geldende kosten.
Erotentie.com behoudt zich het recht voor om advertenties te wijzigen en/of te verwijderen.
Erotentie.com is niet aansprakelijk voor schade en/of ander nadeel die ontstaat door het niet kunnen tonen van de advertentie.

Afbeeldingen

Het is mogelijk om bij een advertentie een foto of afbeelding te plaatsen.
Indien er foto’s en/of afbeeldingen bij een advertentie worden geplaatst mogen deze foto’s niet in strijd zijn met de wet en/of openbare orde en goede zeden.
De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de foto’s en/of afbeeldingen vrij van auteursrechten en/of aanverwante rechten zijn, deze rechten bij de adverteerder zelf liggen en/of dat er toestemming is verkregen voorafgaand aan de plaatsing op Erotentie.com.
Erotentie.com is te allen tijde gerechtigd foto’s en/of afbeeldingen te verwijderen.

Relatie adverteerder – gebruiker

Erotentie.com biedt adverteerders en gebruikers de mogelijkheid om in contact met elkaar te komen. Indien een gebruiker en adverteerder, als gevolg van deze bemiddeling, een overeenkomst sluiten dan is Erotentie.com hierbij geen partij.
Door het bieden op advertenties geeft een gebruiker de adverteerder gelegenheid om in onderhandeling te gaan met deze gebruiker. Een bod houdt, voor zowel de gebruiker als de aanbieden, geen verplichting in om tot het sluiten van een overeenkomst over te gaan.
Erotentie.com aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade en/of ander nadeel, die voortvloeit uit de bemiddeling tussen adverteerders en gebruikers.

Betaalde diensten

Erotentie.com biedt de mogelijkheid om advertenties te promoten, aan deze dienst zijn kosten verbonden.
Erotentie.com geeft geen enkele garanties omtrent de resultaten van de promotie. Hier kunnen dus ook geen rechten aan worden ontleend.
Erotentie.com is niet aansprakelijk voor schade en/of ander nadeel die ontstaat door het niet kunnen tonen van de advertentie met de daaraan gekoppelde  voordelen.
Eenmaal aangeschafte promotie wordt niet gerestitueerd.

Overige aansprakelijkheid

Erotentie.com is niet aansprakelijk voor schade en/of ander nadeel, die voortvloeit uit het niet bereikbaar zijn van Erotentie.com.
Erotentie.com is niet verantwoordelijk voor site’s die buiten het domein van Erotentie.com vallen. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, site’s die bereikbaar zijn via gesponsorde koppelingen en/of koppelingen in een advertentie. Hierom aanvaardt Erotentie.com ook geen aansprakelijkheid met betrekking tot schade en/of ander nadeel die voortvloeit uit het bezoeken van de desbetreffende site.

Onrechtmatige handelingen

Indien er in strijd met deze voorwaarden en/of de wet wordt gehandeld heeft Erotentie.com het recht om advertenties te wijzigen en/of te verwijderen. Tevens heeft Erotentie.com in die gevallen het recht om adverteerders de toegang tot  Erotentie.com te ontzeggen.
Bij misbruik van Erotentie.com kan aangifte worden gedaan en zullen gegevens van de adverteerder en/of gebruiker, zonder voorafgaande toestemming, ter beschikking worden gesteld aan justitie.
Bij oplichting verleend Erotentie.com alle mogelijke hulp aan justitie en zullen ook de gegevens van adverteerder en/of gebruiker, zonder voorafgaande toestemming, aan justitie ter hand worden gesteld.

Deze voorwaarden zijn op alle diensten van Erotentie.com van toepassing onverminderd de wettelijke bepaling die van kracht zijn.

Privacy Statement
Persoonlijke gegevens
Bij het plaatsen van de eerste advertentie of bij het registratie proces dienen een aantal contact gegevens te worden opgegeven. Deze contactgegevens worden gebruikt bij het plaatsen van advertenties. Bezoekers van Erotentie.com kunnen met deze gegevens contact met u opnemen.
Het is mogelijk om persoonlijke gegevens te wijzigen of te verwijderen van Erotentie.com.
Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt voor andere doelen dan Erotentie.com.

Techniek
Van elke bezoeker wordt het IP adres opgeslagen. Het IP adres wordt gebruikt om te kunnen traceren welke pagina’s de bezoeker heeft bezocht.
Het IP adres wordt verstrekt aan justitie en of politie alleen wanneer wij hier een vordering voor ontvangen.
Een cookie wordt gebruikt om het wachtwoord van een gebruiker op slaan, deze kan bij het aanmelden worden uitgeschakeld.

Cookies
Een cookie wordt gebruikt om het wachtwoord van een gebruiker op slaan, deze kan bij het aanmelden worden uitgeschakeld.
Google maakt gebruik van cookies om op Erotentie.com advertenties weer te geven.
Met de DART-cookie kan Google advertenties weergeven aan u als bezoeker op basis van bezoek aan Erotentie.com en andere websites op internet.
U kunt zich afmelden voor het gebruik van deze DART-cookie door naar het privacybeleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google te gaan.

Links
Adverteerders kunnen een link (website verwijzing) bij een advertentie plaatsen. Erotentie.com is niet verantwoordelijk voor de content van deze websites.

College Bescherming Persoonsgegevens
Erotentie.com is aangemeld bij de College Bescherming Persoonsgegevens.

Waarschuwing: Koop geen geneesmiddelen op advertentie sites
Geneesmiddelen zijn gevaarlijke stoffen. Alleen geregistreerde geneesmiddelen, herkenbaar via een RVG- of EU nummer zijn veilig en mogen onder begeleiding van een arts worden gebruikt. Het gebruik van een geneesmiddel dat gekocht is via een advertentie-site kan gezondheidsschade veroorzaken. Ze kunnen een restant zijn van een eerdere gebruiker, namaak zijn of er precies zo uit zien als het echte geneesmiddel, maar dat niet zijn.

Deze waarschuwing komt van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
Voor meer informatie www.igz.nl

Waarschuwing: Verhandeling honden en katten in België
10-12-2007 – De verantwoordelijken van een erkende inrichting (honden- en of katten kwekerij, asiel, dierenpension of dierenhandelszaak) mogen alleen reclame maken voor de verhandeling van honden/katten, zowel in de pers als op internetsites mits de vermelding van hun erkenningsnummer. Dit nummer bestaat uit 2 letters (HK) en 8 cijfers.

Personen die geen erkenningsnummer bezitten, mogen enkel advertenties plaatsen in de gespecialiseerde pers en op gespecialiseerde websites. Erotentie.com is geen gespecialiseerde websites.

Deze waarschuwing komt van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu. Voor meer informatie health.fgov.be

Waarschuwing: Illegale handel van wilde dieren op internet
In Nederland is het verboden om een aantal soorten wilde dieren het land in te voeren en/of als huisdier te houden. Meestal gaat het om exotische dieren, zoals bepaalde vogels, maar ook apen, tijgers, reptielen en schildpadden.

Deze informatie komt van IFAW.
Voor meer informatie www.ifaw.org

error: Alert: Content is protected !!